GDPR

  • Qizonen
  • Fjeldhammervej 15
  • 2610 Rødovre
  • 60535761
  • CVR nr. 26139678
  • Dataansvarlig er Helle Løvstrup Jensen

RET OG FORMÅL

Jeg bruger dit navn og din e-mail til at sende dig tilbud om kurser, øvelser og anden relevant information om sundhed og helse.

INDEN BEHANDLING OG REGISTRERING

1. Inden behandling hos Qizonen, skal du give dit udtrykkelige, frivillige og skriftlig samtykke på en samtykkeerklæring. Formålet med erklæringen er, at jeg skal have mulighed for at kunne yde dig en så optimal behandling som muligt. Data om dig opføres i journal.

2. Du skal informeres om, hvad formålet er med behandlingen og hvilke konkrete oplysninger der indsamles.

3. Du har altid ret til at se din journal, ret til en kopi, ret til sletning, ret til berigtigelse, ret til begrænsning af registrering, ret til at gøre indsigelser eller tilbagetrækning af en ellers lovlig handling af dine personoplysninger.

4. Jeg må ikke videregive personoplysninger om dig til tredjemand, hverken mundtligt eller skriftligt. Faktura med CPR- nummer samt andre personoplysninger må kun videregives såfremt du har givet samtykke til dette ved afkrydsning i samtykkeerklæringen

5. Jeg opbevarer din journal i papirform på et sikkert aflåst sted.

6. Personoplysninger slettes eller destrueres, lige så snart der ikke længere er noget formål med at opbevare disse.

7. Min kommunikation med dig bør foregå personligt eller over telefon. Ved kommunikation over internettet skal dette foregå via en sikker og krypteret forbindelse.

8. Hvis der sker brud på sikkerheden eller at jeg får mistanke herom, skal jeg kontakte Datatilsynet via www.datatilsynet.dk inden 72 timer.